top of page
38.jpg

Foreningens vedtægter

samfund

JORDENS parti

baseret i Basel

 

 

 

Foreningens vedtægter

 

 

I. Jordens parti

Under navnet "Party of the Earth" findes en forening i art. 60 ff. ZGB med sæde i Basel

 

Foreningen er almennyttig, politisk og kirkeligt neutral.

 

Foreningen "Party of the Earth" er en sammenslutning af enkeltpersoner, grupper, bevægelser og organisationer, der er aktive på lokalt til internationalt plan, og som understøtter foreningens formål.

Foreningen "Party of the Earth" er uafhængig af økonomiske interesser, racistiske hensyn, sociale klasser, politiske retninger og kønsneutral, nationalstatsneutral og religionsneutral. Foreningen "Party of the Earth" ønsker at være en lobby for jorden og hele dens samfund. Foreningen "Party of the Earth" bestræber sig med sine mål på at overvinde den konventionelle venstre-højre-ordning - at handle baseret på indhold og ikke at forfølge nogle særlige interesser.

 

 

II. Formål

Foreningen "Party of the Earth" ønsker at give hele samfundet på jorden en stemme og skabe en kontrakt mellem menneskene og hele jordens samfund, som beskytter det nuværende samfunds eksistens på baggrund af økologiske love og er overlegen i forhold til mennesker.

Manifestet af 1.1.2020 https://www.donaldjacob.ch/post/lebensgemeinschaft-erde specificerer denne artikel og danner retningslinjen for foreningens aktiviteter.

 

Gennem samarbejde med organisationer og personligheder støtter foreningen alle bestræbelser på at fremme de mål, der er beskrevet i manifestet. Foreningen arrangerer kampagner og kan give virksomheder mandat til at gennemføre disse kampagner.

 

 

III. medium

For at forfølge foreningens formål råder foreningen over medlemmernes bidrag samt velgørende donationer. Medlemskontingenterne fastsættes årligt.

 

IV. Medlemskab

Enhver fysisk person, juridisk person, gruppe, bevægelse eller organisation, der har en oprigtig interesse i at støtte og realisere foreningens formål, ideelt set støtter foreningens projekter og betaler det årlige kontingent, kan blive aktivt medlem med stemmeret.

Enhver fysisk eller juridisk person, der har en oprigtig interesse i at støtte og realisere foreningens formål og betaler det årlige kontingent, kan blive passivt medlem uden stemmeret.

Ansøgning om optagelse skal sendes til foreningen online; Overtagelse besluttes af bestyrelsen.

Der tilstræbes en retfærdig repræsentation af kønnene i deres mandater, organer og delegationer.

 

Ethvert medlem kan til enhver tid udtræde af foreningen efter skriftlig meddelelse til formanden. Indskuddene for indeværende år forbliver i foreningens besiddelse.

 

Medlemskontingent

Medlemskab af foreningen "Jordfesten" er gratis, og et bidrag modtages gerne.

 

Database og databeskyttelse

Foreningen "Party of the Earth" vedligeholder en medlemsdatabase. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand.

 

V. Opsigelse af medlemskab

Medlemskabet udløber

- i tilfælde af fysiske personer ved fratræden, udelukkelse eller død.

- i tilfælde af juridiske personer gennem fratræden, eksklusion eller opløsning.

 

VI. Udmeldelse og eksklusion

Aktive medlemmer kan udtræde skriftligt ved årets udgang. Passive medlemmer kan til enhver tid forlade foreningen.

Et medlem kan til enhver tid uden begrundelse udelukkes fra foreningen. Bestyrelsen træffer eksklusionsbeslutningen; medlemmet kan tage eksklusionsbeslutningen til generalforsamlingen.

 

VII. Foreningens organer

Foreningens organer er:

a) Generalforsamlingen

b) bestyrelsen

c) revisorerne

 

VIII. Generalforsamlingen

Foreningens øverste organ er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes årligt.

Medlemmer indbydes skriftligt til generalforsamlingen tre uger i forvejen via e-mail med vedhæftet dagsorden.

 

Generalforsamlingen har følgende opgaver:

a) Valg eller fravalg af bestyrelse og revisor

b) Fastsættelse og ændring af vedtægterne

c) Godkendelse af årsregnskab og revisionspåtegning og Dechargé

d) Beslutning om det årlige budget

e) Fastsættelse af kontingent

 

Hvert aktivt medlem har én stemme på generalforsamlingen; beslutninger træffes med simpelt flertal. Præsidenten har den afgørende stemme

 

IX. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 3 personer, nemlig formand, næstformand og regnskabsfører.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og varetager den daglige virksomhed.

Præsidenten har den afgørende stemme.

Bestyrelsen definerer den overordnede orientering af foreningen "Party of the Earth".

Især følgende kompetencer:

fastlægge strategien for den nationale og internationale kampagne

partiets program, indholdet

koordineringen af medlemsrekruttering, fundraising og den visuelle fremtoning
Bestyrelsen kan uddelegere nogle af disse kompetencer.

 

X. Revisorerne

Generalforsamlingen vælger årligt en revisor, der kontrollerer bogføringen og foretager stikprøvekontrol mindst én gang årligt.

 

XI. Underskrift

Præsidenten og regnskabsføreren har individuelle underskrifter.

XII. ansvar

Kun foreningens formue hæfter for foreningens gæld. Et personligt ansvar for medlemmerne er udelukket.

 

XIII. Ændring af vedtægter

Nærværende vedtægter kan ændres, hvis tre fjerdedele af de fremmødte medlemmer er enige i den foreslåede ændring.

 

XIV. Opløsning af foreningen

Foreningens opløsning kan besluttes med kvalificeret flertal, hvis tre fjerdedele af samtlige medlemmer deltager i mødet.

Hvis mindre end tre fjerdedele af alle medlemmer deltager i mødet, skal der afholdes et andet møde inden for to måneder. På dette møde kan foreningen endvidere opløses med simpelt flertal, hvis mindre end tre fjerdedele af medlemmerne er til stede.

Hvis foreningen opløses, tilfalder foreningens formue en skattefri organisation, der forfølger samme eller lignende formål. Fordeling af foreningens formue blandt medlemmerne er undtaget.

 

XV. Træd i kraft

Disse vedtægter blev vedtaget på det stiftende møde den 20. april 2020 og trådte i kraft på denne dato.

 

__________________________________________________________________________________

About: About Us
bottom of page